Litter P-Z
Photo at 4 weeks

Side 2
Side 1,      Back to litter

Ute för första gången..... Out for the first time.....


Barakisch Palang Zard
 

Barakisch Pasin Zolmat
 

Barakisch Parsa Zafar
 

Barakisch Pahlavan Zar
 

Barakisch Pakize Ziba